algemene en leveringsvoorwaarden

Artikel 1. Definities
1.1 Skroetbalg.nl, hierna te noemen: “Skroetbalg, houdt zich bezig met en neemt opdrachten aan betreffende levering van muziek en aanverwante artikelen in de breedste zin van het woord, wij leveren aan particulieren en bedrijven.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van Skroetbalg en de klant.
2.2 De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarde van de klant wordt door Skroetbalg uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

Artikel 4. Overeenkomst
4.1 Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling van een klant door Skroetbalg. Skroetbalg is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

Een aanbieding of (prijs)opgave bindt Skroetbalg niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Alle opgaven door Skroetbalg van getallen, specificaties, en/of andere aanduidingen van de producten zijn met zorg gedaan. Skroetbalg kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen.

Skroetbalg behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

Artikel 5. Afleveringstermijnen
Tenzij anders overeengekomen levert Skroetbalg geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed binnen maximaal 7 dagen uit. Indien dit om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt, ontvangt de klant hiervan zo snel als mogelijk nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren, tegen terugbetaling van het eventueel reeds betaalde.

Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Skroetbalg derhalve bij aangetekend schrijven in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een redelijke termijn gelaten wordt om alsnog te presteren.

Indien de klant weigert de goederen af te nemen of indien hij te kennen geeft op de overeengekomen aflevering geen prijs meer te stellen blijft hij niettemin gehouden de overeengekomen prijs te betalen en de daaruit voor Skroetbalg voortvloeiende kosten, schaden en interest te vergoeden.

Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft de klant geen recht op enige schadevergoeding ter zake.

Skroetbalg heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren. Skroetbalg heeft te allen tijde het recht om alles in 1 keer uit te leveren om porto te besparen. Indien de klant toch niet wil wachten op de gehele zending en de order deels wil ontvangen dan is de extra porto voor de klant.

Artikel 6. Aflevering en Risico
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt Skroetbalg de wijze van verzending.

De klant draagt het risico van de zaken van het ogenblik af, waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.

De klant is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de klant opgeslagen. PostNL zal de klant hierbij op de hoogte stellen van tijdstip en plaats van opslag en de klant zal de producten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na kennisgeving, afnemen.

Neemt de klant de producten niet of niet tijdig af, dan zal hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim zijn. De producten worden in dat geval geretourneerd aan Skroetbalg, die gerechtigd is deze aan een derde partij te verkopen. De klant blijft de som, vermeerderd met verzendkosten verschuldigd.

Artikel 7. Retourgarantie
De klant heeft, uitsluitend in de hoedanigheid van thuiswinkelende consument, het recht de afgeleverde, maar niet in gebruik genomen, producten zonder opgave van reden binnen 14 dagen (afkoelingsperiode) na ontvangst aan Skroetbalg te retourneren. Skroetbalg zal dan aan de klant de ontvangen (koop)som terugbetalen, onder de navolgende voorwaarden:

Op of aan het afgeleverde mag geen enkele wijziging zijn aangebracht en het afgeleverde dient in ongeschonden staat te zijn; alle meegezonden documentatie en verpakkingsmaterialen dienen in originele staat te worden gevoegd bij de retourzending. Alle kaartjes die aan de artikelen zitten mogen er niet afgehaald zijn en moeten er nog aan zitten.

De kosten van frankering van de retourzending zijn voor de klant; Indien producten niet geleverd worden volgens de oorspronkelijke bestelling (verkeerde maat, fabricagefout) dan zijn de retourkosten voor rekening van Skroetbalg.

Artikel 8. Verzuim/ontbinding
Indien de klant niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst mocht voortvloeien, is de klant zonder ingebrekestelling in verzuim en is Skroetbalg gerechtigd: de uitvoering van die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Artikel 9. Garanties
Indien Skroetbalg producten aan de klant aflevert, die Skroetbalg van haar toeleveranciers heeft verkregen, of voor de dienstverlening gebruik maakt van derden, is Skroetbalg nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van afnemer gehouden dan waarop Skroetbalg ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken.

Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de voorwaarden, doch uiterlijk 7 dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Reclamaties die door Skroetbalg  na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, worden niet door Skroetbalg in behandeling genomen.

Goederen die aan normale slijtage onderhevig zijn vallen niet onder de gegeven garanties.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst aan Skroetbalg verschuldigd is, heeft voldaan

Artikel 11. Prijzen
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen vermeld in berichten, zoals catalogi, prijslijsten en/of offertes van Skroetbalg, uitgedrukt in Euro en inclusief omzetbelasting.

Prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor Skroetbalg geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, vrachttarieven en dealerprijzen. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de overeenkomst doch voor de aflevering wijzigen, heeft Skroetbalg het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan de klant door te berekenen.

Artikel 12. Betaling
De klant zal de hem in rekening gebrachte bedragen, afrekenen via de diensten van IDEAL of via een overboeking.

Alle aan de klant in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. De klant is niet bevoegd tot verrekening. Afnemer heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens Skroetbalg op te schorten.

Artikel 13. Aansprakelijkheid en Vrijwaring
Skroetbalg is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die de klant of een derde ter zake van (bij gebruik van) de producten mocht lijden.

Artikel 14. Overmacht
Indien Skroetbalg door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens de klant kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.

Indien de overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtssituatie dit rechtvaardigt.

Ingeval van Overmacht heeft de klant geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als Skroetbalg als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

Skroetbalg zal de klant zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 15. Verplichtingen van Afnemer
De klant zal aan Skroetbalg alle voor de uitvoering van de werkzaamheden van Skroetbalg benodigde gegevens steeds tijdig ter beschikking stellen en staat in voor de juistheid en de volledigheid daarvan.

Artikel 16. Toepasselijk recht, bevoegde rechter
Op alle geschillen met betrekking tot deze Voorwaarden, alsmede iedere overeenkomst, is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, bij uitsluiting worden voorgelegd aan een bevoegde rechtbank